FILIPINO LANGUAGE TEACHING

Taglay ang atas ng Pamantasang Ateneo de Manila na magsilbing tagaingat at tagasulong ng kabang-yaman ng Kulturang Filipino nang isinasaalang-alang ang pana-panahong pagbabago ng kasaysayan at lipunang sarili at pati ng sa mundo, itinatakda ng Kagawaran ng Filipino ang propesyunal at multidisiplinaryong pagtugon sa pangangailangan na iuwi at iugat sa sariling kultura ang pamantasan at lahat ng pinaglilingkuran nito hindi sa pamamagitan ng pagtatakwil sa mga kaalamang hiram kundi sa integrasyon nito sa mga kaalamang sarili. Isasagawa ito sa pakikisangkot sa malikhaing praktis, pagtuturo, at pagsasaliksik na walang humpay na pinatitining at pinalalaya ng espiritwalidad ni San Ignacio.

Fil 220.3 A  Pagtuturo ng Wika at Komposisyon sa Mataas na Paaralan
Kagawaran ng Filipino/Department of Education

2 araw, 8 n.u. – 5 n.h. Mayo 25-26, 2017
Mga Guro: Dr. Alvin Yapan, Bb. Glenda Oris
Lugar:Natividad Galang Fajardo Room in G/F H.Dela Costa Bldg

Bayad: P1,500 (para sa mga materyales)

Nakatuon ang seminar sa pagpapatalas ng kakayahan ng mga guro na magturo ng wika at komposisyon sa Mataas na Paaralan, sa pamamagitan ng mga panayam at talakayan, hands-on na pagsasanay sa silid-aklatan, at pagbabahagi ng mga halimbawang ehersiyong magagamit sa silid-aralan. Dinisenyo ang mga bahagi ng seminar alinsunod sa dalawang kursong nasa sentro ng kurikulum para sa Senior High School:

1. Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik, at

2. Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino.

Ang unang bahagi ng seminar ay binubuo ng mga panayam at talakayan, kalakip na ang mga halimbawang ehersisyong pang-silid-aralan, na magpapalalim at magpapalawak sa pag-unawa ng mga guro sa sumusunod:

1. pagkilala sa iba’t ibang uri ng teksto,

2. kalikasan, halaga at proseso ng pananaliksik, at

3. panitikang/kulturang popular.

Ang ikalawang bahagi ng seminar ay gagawin sa Aklatang Rizal at sa mga artsibo (archives). Isasagawa sa bahaging ito ang ilang mga pagsasanay na tatasá sa kakayahang pampananaliksik ng mga guro. Sasaklawin ng pagsasanay ang sumusunod:

(1) pagtukoy, paghahanap at pag-uuri ng mga sangguniang naaangkop para sa papel pampananaliksik (kasama na ang mga sangguniang elektroniko), at

(2) pag-unawa sa mga kahingian ng iba’t ibang bahagi ng papel pampananaliksik. Ang ikatlo at huling bahagi ng seminar ay nakatuon sa talakayan hinggil sa mga isyung may kaugnayan sa wikang pambansa at mga gamit ng wika sa lipunang Pilipino. Nilalayon ng ikatlong bahagi na paigtingin ang kritikal na pag-unawa ng mga guro sa matalik na ugnayan ng wika, lipunan at kultura.

Sa pagtatapos ng seminar, inaasahan na makapagsusumite ang mga guro ng borador ng panukala para sa papel pampananaliksik na nakatuon sa kulturang popular o napapanahong isyu sa Pilipinas.

 

Fil 220.3 B: Pagtuturo ng Panitikan at Komposisyon sa Mataas na Paaralan

Pag-aaral sa pagsasanay sa mga tradisyunal at makabagong estratehiya at paraan ng pagtuturo ng panitikan at komposisyon sa Antas nang may pagbibigay-diin sa paglalapat ng interpretasyon sa Ibong Adarna, Florante at Laura, Noli Me Tangere, at El Filibusterismo, at sa pagsulat sa paraang kontemporanyo.
Serye: Pagtuturo ng Panitikang Filipino sa Mataas na Paaralan
Nakatuon ang seryeng ito sa pag-aaral ng mga praktis na pedagohikal at paggamit ng iba’t ibang estratehiya sa pagtuturo ng panitikang Filipino sa mataas na paaralan.

Mga Guro: Ms. Kristine Romero, Ms. Claudette Ulit, Ms. Carlota Francisco

Mayo 22, 2017 (0800-0500) -SS Conference 3 and 4
Mayo 23, 2017 (0800-0500) -Faura AVR

Bayad: P1,500 (para sa mga materyales)

 

Fil 220.3 C: Pagtuturo ng Panitikan (Dula)

Mga Guro: Prop. Jerry Respeto, Ph.D. Prop. Christine Bellen, Ph.D. Prop. Jethro Tenorio
Lugar: TBA

Ang kurso ay isang sarbey ng pamamaraan ng pagtuturo ng dulang Filipino sa mataas na paaralan bilang panitikan at pagtatanghal. Magsisilbing gabay ang kursong ito sa mga guro para sa higit na pag-unawa sa mga anyo ng dulang Filipino na naging panandang-bato sa daloy ng kasaysayan buhat sa panahong katutubo hanggang sa panahong kontemporanyo. Susuriin sa kurso ang kontekstong pangkasaysayan ng mga anyo ng dula gaya ng mga ritwal (sayaw at kaugalian), dulang tradisyunal (sinakulo, komedya, sarsuwela, drama) at dulang kontemporanyo (realistiko, ekspresyunistiko, dulang musikal, dulang pambata). Gayundin, isasakonteksto ang pagtalakay sa mga anyo ng dula sa mga pinagluluwalan nitong kontekstong panlipunan gaya ng relihiyon, ekonomiya, batas, pamilihan, edukasyon at kultura.

Ituturo rin sa kurso ang pamamaraan ng pagbasa sa isang pagtatanghal ng dula. Gagabayan ang mga guro sa pamamaraan ng pagsusuri sa mga elementong awral at biswal na maaaring matunghayan ng mag-aaral sa kanilang pagdanas sa isang dula. Tatalakayin sa kurso kung paano nakapag-ambag sa kabuuang bisyon ng dula ang mga elemento ng pagtatanghal gaya ng kulay, linya, perspektiba, tunog, musika at wika. Gagamitin sa kurso ang mga tiyak na larawan at bidyo ng dula para sa tiyak na pagsipat sa mga elemento ng pagtatanghal. Magwawakas ang kurso sa isang maiksing workshop na lalahukan ng mga piling guro na magbabasa ng ilang tagpo ng dula. Susundan ito ng plenaryo tungkol sa mga posibilidad ng paglalapat ng mga elementong pansining para sa isang pagtatanghal ng dula.

Iskedyul at Lugar para sa Seminar: 24-25 Abril 2017

For inquiries, please call: 426-6001 local 5320 or email:  filipino.soh@ateneo.edu